محاسبه و بررسی مقایسه­ای پارامترهای ساختاری، مکانیکی و ترموفیزیکی بلور ZnSe با استفاده از شبه پتانسیل های مختلف تحت دمای بالا

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1گروه چرخه سوخت دانشکده هسته ای دانشگاه شهید بهشتی تهران
2دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد
چکیده
سلنید روی (ZnSe) به دلیل پایداری تابشی نسبتاً خوب، دارای کاربردهای وسیعی در حوزه‌های الکترونیک نوری به خصوص سوسوزن‌ها و آشکارسازهای پرتوی ایکس و گاما است. خواص ساختاری، ثوابت الاستیک، خواص مکانیکی و ترموفیزیکی بلور ZnSe به وسیله بسته شبیه‌سازی کوانتوم اسپرسو با استفاده از سه نوع شبه پتانسیل مختلف LDA، GGA(PBE) و GGA(PBEsol) بر مبنای تئوری تابعی چگالی محاسبه و با مقادیر تجربی و تئوری موجود مقایسه شد. نتایج شبیه‌سازی دلالت بر این دارند که شبه پتانسیل GGA(PBEsol) از دقت بسیار بیشتری برای محاسبات ساختاری و ثوابت الاستیک برخوردار است. نتایج همچنین نشان می‌دهند که شبیه‌سازی‌های انجام شده تحت شبه پتانسیل LDA دقت بالاتری برای محاسبه خواص ترموفیزیکی مانند دمای دیبای دارا می‌باشند. علاوه‌ بر این، خواص مکانیکی از قبیل مدول‌های حجمی، برشی، یانگ و ضرایب پواسون، پوگ و فشار کوشی و ترموفیزیکی شامل دمای دیبای و ضریب هدایت حرارتی کمینه بلور مذکور در دماهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفت.
کلیدواژه ها
مراجع

-1