تعیین پارامترهای مدل الکتریکی پروب دستگاه اسیلوتیتراتور توسط آزمایش­های تجربی و شبیه­سازی به منظور بهینه­سازی

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
عضو هیات علمی- سازمان انرژی اتمی
چکیده
پروب بخش مهمی از دستگاه اسیلوتیتراتور است که پس از قرارگیری آمپول‌های دزیمتری اتانول کلرو بنزن (ECB) درون آن و تعیین مقاومت الکتریکی محلول در فرکانس بالا، دزجذبی در دزیمترها مشخص می‌شود. در این تحقیق پارامترهای مدار معادل الکتریکی پروب دستگاه زمانی که دزیمتر ECB درون آن قرار دارد، جهت بهینه‌سازی و ساخت پروب در یک دستگاه اسیلوتیتراتور جدید تعیین گردید. تعیین پارامترها توسط آزمایش‌های تجربی و همچنین شبیه‌سازی با نرم افزار کامسول مولتی فیزیک صورت گرفت و جهت بهینه‌سازی و ساخت پروب بهینه در مطالعات آتی به کار خواهد رفت. پس از انجام آزمایش‌های تجربی و شبیه‌ سازی‌ها ظرفیت خازنی محلول دزیمتری (ECB) برابر 2/1 پیکوفاراد برآورد شد و مقدار مقاومت الکتریکی محلول پرتودیده در دزهای مختلف بین 1 تا 100 کیلوگری، بین 6/2 تا 463 کیلو اهم محاسبه شد. همچنین خازن معادل مربوط به فاصله‌ی هوایی بین الکترودها و جداره‌ی خارجی آمپول‌ها و ضخامت شیشه‌ی مجاور آن برای الکترودهای بالا و پایین برابر 15/2 پیکوفاراد به‌دست آمد.
کلیدواژه ها