بررسی و ارتقاء بهره بازیابی مراحل متنوع تخلیص شیمیایی ایزوتوپ غنی شده روی-64 با استفاده از ردیاب رادیوایزوتوپ روی-65

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای- پژوهشکده فیزیک و شتابگرها
2پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای-پژوهشکده فیزیک و شتابگرها
چکیده
استفاده از رادیویزوتوپ ها بعنوان ردیاب و به این واسطه مطالعه و ارتقاء مراحل شیمیایی و رادیوشیمیایی در مراحل مختلف پروسه های تحقیقاتی و صنعتی مرتبط ( بدلیل عدم تفاوت در رفتار شیمیایی بین ایزوتوپ های پایدار و رادیوایزوتوپ های یک عنصر مشخص ) امروزه یکی از مهمترین روشهای مورد اطمینان، سریع و کم هزینه است. در این تحقیق علمی از ردیاب رادیوایزوتوپ روی-65 برای اندازه گیری بهره شیمیایی مراحل شش‎گانه تصفیه ایزوتوپ غنی شده روی–64 استفاده گردید. بعد از افزودن مقدار قابل ردیابی از محلول رادیواکتیو تولید شده رادیوایزوتوپ روی-65 به محلول اولیه، کلیه مراحل تصفیه و تخلیص شیمیایی مطابق با روند معمول انجام گردیدند ولی در انتهای هر مرحله و پیش از انجام مرحله بعدی، مجددا نمونه گیری برای تعیین میزان اکتیویته رادیوایزوتوپ روی-65 انجام گردیدند. بر مبنای اطلاعات بدست آمده بهره کل بازیابی برای ایزوتوپ روی–64 معادل 98/79 درصد بدست آمد. و نیز مقدار در صد تلفات این ایزوتوپ در انتهای مرحله ته نشست الکتریکی (الکترولیز) 4/6 ، تبدیل فرم شیمیایی 47/2، جداسازی کروماتوگرافی رزینی 01/6، و رسوب گیری 14/5 بدست آمدند.
کلیدواژه ها