اندازه گیری انرژی نوترون ها و دوترون های گسیل شده در دستگاه پلاسمای کانونی IR-MPF-100

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
انرژی اتمی
چکیده
آزمایشهایی با استفاده از دستگاه پلاسمای کانونی IR-MPF-100 جهت آشکارسازی نوترونها و دوترونهای گسیل شده و اندازه‌گیری انرژی نوترونها و دوترونها طراحی و انجام شده‌اند. در این آزمایشها، ولتاژ شارژ خازنها 14 kV ، گاز کاری دوتریوم و فشار اولیه گاز داخل محفظه 1.5 mbar است. در این آزمایشها با قراردادن یک آشکارساز پلاستیک سنتیلاتور NE-102 در فاصله 2.5 m از ناحیه پینچ و اندازه‌گیری زمان پرواز نوترونها، انرژی نوترونها اندازه‌گیری شده است. اندازه‌گیری‌های انجام شده زمان پرواز نوترونها را در بازه 94 تا 128 نانو ثانیه و انرژی نوترونها را در بازه 2 تا 2.52 مگا الکترون ولت نشان می‌دهد. به منظور اندازه‌گیری انرژی دوترونها به جای استفاده از فارادی کاپ، یک روش جدیدتر و ساده‌تر ابداع شده است بدین ترتیب که یک هدف در مقابل ناحیه پینچ قرار داده می‌شود. در اثر برخورد یونها با هدف، سیگنال دوم پرتو ایکس آشکارسازی می‌شود. فاصله زمانی مابین سیگنال اول پرتو ایکس و سیگنال دوم پرتو ایکس، زمان پرواز یونها را نشان می‌دهد. در این آزمایشها انرژی دوترونها در بازه 56 keV تا 462 keV اندازه‌گیری شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات