بهبود کنتراست پرتونگاره جوش با صافی پاسخ ضربه محدود

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
پرتونگاری جوش یکی از روش‌های معمول در ارزیابی و بازرسی جوش است که بصورت متداول در صنایع نفت و گاز استفاده می‌شود. کیفیت پرتونگاره در بازرسی جوش اهمیت بسزایی دارد و هرچه کنتراست تصویر بیشتر باشد، مناطق آسیب واضح‌تر شده و بازرس بهتر می‌تواند استحکام جوش را بررسی کند. معمولا به علت پراکندگی پرتو ایکس و گاما و سایر نویزهای سیستم، پرتونگاره مات شدگی دارد. برای افزایش کنتراست پرتونگاره، روش‌های پردازش تصویر مفید هستند. در این تحقیق از صافی پاسخ ضربه محدود که کاربرد زیادی در پردازش تصویر دارد برای افزایش تیاین پرتونگاره استفاده شده‌است. نتایج اعمال این روش بر روی پرتونگاره‌ها نشان می‌دهد که کنتراست در نواحی عیوب، شاخص کیفیت تصویر IQI، ریشه جوش، خط کش سربی و حروف سربی افزایش یافته است. ارزیابی متخصصین پرتونگاری نیز افزایش 25 تا 35% در کنتراست را برای نواحی مختلف جوش، تائید می‌کنند.نتایج نشان می‌دهد که استفاده از روش پاسخ ضربه محدود با استفاده از حذف زمینه می‌توانند نتایج خوبی را برای افزایش تباین در پرتونگاره‌های جوش داشته باشد.
کلیدواژه ها