تعیین مقادیر نیمه تجربی مشخصات سد کولنی در واکنش­های همجوشی یون سنگین

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
دانشگاه حکیم سبزواری
چکیده
در تحقیق حاضر، با بررسی توافق میان داده‌های نظری و تجربی سطح مقطع 60 واکنش همجوشی یون سنگین در نواحی انرژی نزدیک و بالای سد کولنی تلاش کرده‌ایم تا رویکرد نوینی را برای استخراج مقادیر تجربی ارتفاع و موقعیت سد کولنی (VB،RB) ارائه دهیم. در تعیین مقادیر نظری سطح مقطع همجوشی از فرمول بندی وانگ بهره گرفته‌ایم. لازم به ذکر است که این فرمول بندی یکی از رویکردهای نظری کارآمد برای پیش‌بینی مقادیر تجربی سطح مقطع در نواحی انرژی بالا محسوب می‌شود. نتایج به‌دست آمده آشکار می‌سازند که مقادیر استخراج‌شده برای پارامترهای ارتفاع و محل سد کولنی پیش‌بینی‌های قابل قبولی را برای رفتار وابسته به انرژی سطح مقطع‌های آزمایشگاهی واکنش‌های همجوشی یون سنگین مختلف ارائه می‌دهند. علاوه بر این، مقایسه مقادیر استخراج‌شده پارامترهای RB و VB با نتایج دیدگاه‌های معتبر گزارش شده در سایر مطالعات، اعتبار رویکرد حاضر را تأیید و اهمیت اثرات وابستگی به انرژی ذرات فرودی را برای سدهای همجوشی آشکار می‌سازد.
کلیدواژه ها