نقش اثرات پخشیدگی سطح هسته بر روی نیمه عمر واپاشی های آلفازا با Z= 77-88

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه حکیم سبزواری ، سبزوار، ایران
چکیده
به منظور بررسی نقش اثرات پخشیدگی سطح هسته‌ای بر روی فرایند واپاشی‌ آلفای عناصر پرتوزا، تعداد 150 واپاشی آلفازا را که در محدوده اعداد اتمی Z= 77-88 قرار دارند انتخاب نمودیم. برای محاسبه پتانسیل برهم‌کنشی سیستم آلفا-هسته دختر، از مدل‌های پتانسیل Guo 2013 و Zhang 2013 بهره گرفته‌ایم. با اعمال کمیت پخشیدگی سطح از طریق پارامتر C در فرمالیزم مدل‌های مذکور، رفتار سد پتانسیل و نیمه‌عمرهای محاسبه شده را مورد بررسی قرار دادیم. نتایج بدست آمده آشکار می‌سازد که اعمال این اثرات موجب کاهش احتمال نفوذ ذره آلفا در سد پتانسیل کولنی می‌شود. علاوه بر این، پس از حصول نتایج و بررسی آن‌ها دریافتیم که نیمه‌عمر واپاشی‌های انتخابی در حضور اثرات پخشیدگی سطح با دقت مناسبی قادر به بازتولید داده‌های تجربی متناظر هستند. لازم به ذکر است که مقادیر انحراف استاندارد برای مدل های پیشنهادیGuo 2013 – C form و Zhang 2013 – C form نسبت به نسخه اولیه‌‍‌شان به ترتیب به مقدار 35/1و 49/0کاهش یافته است.
کلیدواژه ها