مطالعه عوامل مؤثر بر تولید میدان مغناطیسی قوی سطحی

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
در این مقاله، با استفاده از محاسبات تحلیلی اثرات تابش لیزر تحت تاثیر یک میدان مغناطیسی اولیه عرضی بر هدف نازک که منجر به تولید یک میدان مغناطیسی قوی در سطح هدف می شود بررسی شده است. با اعمال یک پالس لیزری پرشدت و نسبیتی به یک هدف نازک، تاثیر پارامترهایی از جمله شدت موج لیزر و طول موج لیزر، شدت میدان مغناطیسی اولیه و اندازه ضخامت هدف بر شدت میدان مغناطیسی سطحی تولید شده مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این محاسبات تحلیلی نشان داد که میدان مغناطیسی سطحی ناشی از چرخش سیکلوترونی الکترون‌های داغ درون هدف حدودا 10 برابر شدت میدان مغناطیسی اولیه بوده و علاوه بر این نیز مقادیر بهینه این پارامترها برای داشتن حداکثر میدان مغناطیسی سطحی تولید شده عبارتند از: اندازه ضحامت هدف 3 میکرومتر، شدت و طول موج لیزر 0/3 میکرومتر و 10^21 وات بر سانتی متر مربع و شدت میدان مغناطیسی اولیه 1000 تسلا.
کلیدواژه ها
موضوعات