راهکارهای سازگاری با تغییرات اقلیمی در گیاهان با استفاده از فناوری هسته ای

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
رئیس پژوهشکده کشاورزی هسته ای
چکیده
با توجه به رشد ﺟﻤﻌﻴﺖ و نیاز به تامین غذا، مطالعات جهت تولید گیاهانی متحمل به کم‌آبی و مدیریت آب ادامه دارد. با توجه به اینکه حدود 90 درصد آب کشور در بخش کشاورزی و فضای سبز استفاده می‌شود و لزوم مدیریت‌ صحیح منابع آب در مصرف، بازیافت و کنترل هوشمندانه آن، امری بدیهی و اجتناب‌ناپذیر است؛ قرار‌گرفتن ایران در اقلیم گرم ‌و‌خشک، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه تاثیر می‌گذارد. تغییرات اقلیمی ناشی از تولید گازهای‌گلخانه‌ای و گرمایش جهانی حاصل از سوخت‌های فسیلی نیز موجب تغییر نیازهای رشدی گیاهان شده و اولین نتیجه آن افزایش نیاز آبی گیاهان است که ‌به یکی از مهمترین چالش‌های پیش‌روی مدیریت کشاورزی تبدیل شده است. با توجه به اینکه یکی از شاخص‌های برنامه‌ریزی در کشور جهت زندگی سالم و پایدار، سرانه کشاورزی و امنیت غذایی می‌باشد؛ به‌نظر می‌رسد داشتن عزم جدی در ایجاد ارقام موتانت متحمل به کم‌آبی و مدیریت آب، باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات