بررسی راهبردهای امنیتی ایران برای مقابله با تروریسم هسته ای

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
یکی از چالش برانگیزترین اقدامات تروریستی که در قرن حاضر با ‏استفاده از مدرن‌ترین تسلیحات کشتار جمعی ارتکاب یافته، پدیده ‏تروریسم هسته‌ای است که به معنی استعمال مواد پرتوزا یا مواد ‏انفجاری هسته‌ای توسط افراد یا گروه‌های خارج از کنترل دولت، به ‏منظور ایجاد وحشت و انجام اقدامات تروریستی علیه تاسیسات هسته-‏ای صورت می گیرد.این مقاله با هدف بررسی راهبردهای امنیتی ‏ایران برای مقابله با تروریسم هسته‌ای به دنبال پاسخ به این ‏سوال اصلی است که راهبردهای امنیتی ایران برای مقابله با ‏تروریسم هسته‌ای چگونه است؟ یافته‌های این پژوهش که با بهره‌گیری ‏از روش توصیفی-تحلیلی و تکیه بر داده‌های عینی- تاریخی، نشان ‏می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهایی که ‏پدیده تروریسم با امنیت آن پیوند خورده در عین حال که از ‏ابزارهای نظامی و تاکتیکی (زودبازده) برای مقابله با مظاهر ‏تروریسم هسته‌ای بهره گرفته است، درصدد مقابله با عوامل به ‏وجود آورنده اقدامات تروریستی (دیربازده) بوده و این امر نشان ‏دهنده آن است که جمهوری اسلامی ایران در زمینه مقابله با ‏تروریسم هسته ای دارای راهبرد امنیتی مشخص است‎.‎
کلیدواژه ها