برآورد اکتیویته و جرم تولیدی رادیونوکلید کالیفرنیوم -252 با استفاده از نرم­افزار ORIGEN

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1پژوهشکده سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی، تهران، ایران
2پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
3پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فناوری هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی 113653486، تهران- ایران
4گروه تبدیل شیمیایی و ساخت سوخت، پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران
5هیات علمی
چکیده
رادیونوکلید با ارزش کالیفرنیوم-252 با نیمه عمر 6/2 سال یکی از عناصر ترانس اورانیم می باشد که کاربردهای فراوانی دارد. مهترین کاربرد صنعتی آن چشمه نوترون می‌باشد. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار ORIGEN میزان اکتیویته و جرم تولیدی آن از منابع مختلف براورد شده است. منابع شامل، سوخت‌های پرتودیده راکتور تهران، پرتودهی هدف در راکتور تهران (اورانیم تهی شده شده: %7/99 وزنی اورانیوم-238 )، پرتودهی هدف کوریمی در راکتور تهران و همچنین سوخت‌های پرتودیده در راکتورهای متداول 360 و 1000 مگاواتی می‌باشند. نتایج نشان داد که اکتیویته و جرم تولیدی حاصل از سوخت‌های پرتودیده راکتورهای تهران، راکتور 360 مگاواتی و همچنین هدف اورانیومی تهی شده بسیار ناچیز می‌باشد. در این میان بهترین روش تولید کالیفرنیوم-252 ، استحصال آن از یک راکتور قدرت MW 1000 می‌باشد، بطوریکه میزان کالیفرنیم تولیدی به حدود 35 میکروگرم خواهد رسید. این درحالیست که پرتودهی کوریوم استحصال شده از سوخت پرتودیده راکتور 1000 مگاواتی در راکتور تحقیقاتی تهران منجر به تولید 1/0 میلی گرم از این رایونوکلید می‌گردد.
کلیدواژه ها