بهینه سازی فاصله در تصویربرداری دوربین گاما طراحی شده به همراه حفره های کدگذاری شده در کد GATE

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
دانشکده علوم پایه دانشگاه جامع امام حسین(ع) مرکز علم و فناوری فیزیک
چکیده
دوربین گاما نقش زیادی در صنعت هسته‌ای از جمله در دو حوزه پزشکی‌هسته‌ای و امنیتی را دارا می‌باشد. در امر تصویربرداری دو سنجه مهم در سنجش تصاویر حاصله عبارتند از وضوح و حساسیت. در بین دو مورد مذکور باید تعادلی برقرار باشد. این امر در تصویربرداری پزشکی هسته‌ای حساسیت بیشتری را معطوف خود می‌کند. در این مقاله، با طراحی و شبیه‌سازی دوربین گاما به همراه حفره‌های کدگذاری شده، در نرم افزار GATE، تصویربرداری هسته‌ای در گستره‌ای از فواصل مختلف (5 تا 120 سانتی‌متر) از چشمه نقطه‌ای سزیوم-137 صورت پذیرفته است؛ در این میان بازسازی تصویر حاصل از حفره‌های کد گذاری شده در نرم افزار متلب صورت پذیرفت؛ سپس از الگوریتم MLEM جهت بهبود تصاویر بهره برده شد و در ادامه برای هر تصویر حاصل شده، میزان FWHM به کمک نرم افزار AMIDE و تعداد رویدادهای موثر در ایجاد تصویر استخراج گردید و با مقایسه آن‌ها ویژگی مناسب جهت برازش رفتار دوربین در رابطه با ویژگی‌های تعداد روی‌دادهای آشکارسازی شده و فاصله چشمه از دوربین مورد بررسی قرار گرفت چرا که تغییر قابل ملاحظه‌ای در رابطه با FWHM مشاهده نگردید. نتیجه حاصل از برازش با R-score برابر با 98/0 گویای آن است‌که جهت حفظ حساسیت مناسب فاصله دوربین گاما طراحی شده از چشمه نباید بیشتر از cm76 باشد و در فاصله 5 تا 10 سانتی‌متر دوربین بیشترین میزان حساسیت را دارا است.
کلیدواژه ها