لزوم اصلاح چگالی توان حرارتی با فرسایش سوخت در شبیه سازی المان محدود عملکرد حرارتی عادی سوخت پراکنده صفحه ای

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
در تعداد قابل توجهی از راکتور‌های تحقیقاتی مانند راکتور تحقیقاتی تهران، از سوخت پراکنده صفحه‌ای استفاده می‌شود. سوخت هسته‌ای پراکنده به عنوان سوخت هسته‌ای جامد که ماده شکافت‌پذیر به صورت ذرات کوچک در یک ماتریس غیرقابل شکافت از فلز، سرامیک یا گرافیت پراکنده شده است، مشخص می‌شود. سوخت پراکنده صفحه‌ای از یک ماتریس غیر قابل شکافت که ذرات ریز مواد شکافت‌پذیر در آن پراکنده هستند؛ ساخته می‌شود. با فرسایش سوخت درون راکتور، ذرات شکافت‌پذیر متورم شده و رسانایی حرارتی آن‌ها نیز کاهش می‌یابد. بررسی اثر فرسایش سوخت بر عملکرد حرارتی عادی سوخت پراکنده صفحه‌ای دی اکسید اورانیوم-زیرکونیوم در نرم افزار المان محدود آباکوس انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد اگر فرسایش سوخت بر ضریب انتقال حرارت بین سطح سوخت و سیال تاثیر نداشته باشد، تغییرات دما ناچیز است. همچنین برای پیشگیری از خطای ایجاد حرارت ناخواسته در مدلسازی، لازم است چگالی حرارت با توجه به مقدار تورم ذرات شکافت‌پذیر طی فرسایش سوخت اصلاح شود.
کلیدواژه ها