تحلیل مکانیکی سقوط مجموعه سوخت و برخورد آن با کف استخر در راکتور تحقیقاتی تهران

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
بررسی حوادث مرتبط با سوخت هسته‌ای جهت اطمینان از عدم انتشار آلودگی در محیط بسیار حائز اهمیت است. لذا تحلیل رفتار مکانیکی سوخت طی حوادث مختلف مهم می‌باشد. حادثه سقوط مجموعه‌ی سوخت هنگام حمل و یا بارگذاری در قلب راکتور و نیز خارج سازی از آن از مواردی هستند که انجام آن ضروری به نظر می‌رسد. در این تحلیل سه حالت برای سقوط مجموعه سوخت و برخورد آن به کف استخر درنظر گرفته می‌شود که شامل برخورد عمودی، برخورد با زاویه 45 درجه و برخورد افقی است. در این مطالعه برای انجام تحلیل برخورد از نرم افزار ABAQUS استفاده می شود. تحلیل تنش انجام شده مشخص نمود که حالت برخورد عمودی با کف استخر به علت داشتن بیشترین سرعت سقوط، شدیدترین نوع برخورد است و می‌تواند منجر به ایجاد آسیب در side plateهای مجموعه سوخت گردد، اما در این برخورد صفحات سوخت داخل مجموعه آسیب جدی ندیده و یکپارچگی خود را حفظ می‌کنند.
کلیدواژه ها