آنالیز نوترونیک اثر سموم نوترونی بروی ضرایب راکتیویته راکتور تهران

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
ضرایب راکتیویته دمایی یکی از مهمترین پارامترهای ایمنی راکتورهای هسته‌ای است، که اساس طراحی آنها را تشکیل می دهند. در این تحقیق با استفاده از دو کد هسته ای WIMS و CITATION سموم نوترونی ( زینان، ساماریوم) بروی ضرایب راکتیویته راکتور تهران بررسی شده است. 61 امین آرایش راکتور تهران با در نظر گرفتن چهار عنصر اصلی بسته های سوخت استاندارد، بسته های سوخت کنترلی، بازتابنده گرافیتی و آب سبک مدلسازی شده است. محاسبات نوترونیک برای دو حالت قلب گرم با توان MW5 با و بدون در نظر گرفتن اثر سموم نوترونی بررسی شده ست. از مقایسه دو حالت اثر بالا آمدن سموم نوترونی قابل مطالعه است. اثر سموم نوترونی به ترتیب باعث افزایش3.5، 4.5 و 4.7 درصدی بروی ضرایب راکتیویته دمایی سوخت، کند کننده و ضریب راکتیویته خلا گردید. نتیجه نهایی اینکه بهره برداری از راکتور تهران در حالت های با توان بالا و توام با سموم نوترونی ایمنی ذاتی بیشتری ایجاد میکند که با معیارهای طراحی همراستا است.
کلیدواژه ها