محاسبه­ ضریب الکترون ثانویه برای سطوح شیاردار با استفاده از نرم­افزارCST STUDIO SUITE

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
یکی از روش‌های کاهش تولید الکترون‌ثانویه در ساختارهای شتاب‎‌‎دهی و رادیوفرکانسی، شیار دار کردن سطوح است. ‏بهینه‌سازی و بررسی هندسه‌ی ِشیارها با استفاده از شبیه‌سازی، نقش کارآمدی در تحقیقات تجربی دارد. در صورتیکه ‏که بتوان با روش‌هایِ شبیه‌سازیِ مناسب، ساختار شیاردار شده‌یِ با ضریب الکترون ثانویهِ مورد نظر طراحی یا بهینه ‏کرد، هزینه‌هایِ بسیاری در تحقیقات تجربی کاهش می‌یابد. نرم‌افزار ‏CST‏ از جمله نرم‌افزارهایی است که برای ‏شبیه‌سازیِ الکترون ثانویه و پدیده‌های ناشی از آن مانند انواع تخلیه‌های الکتریکی به کار می‌رود. در این نرم‌افزار، ‏محاسبه‌یِ ضریب الکترون ثانویه برای سطوح شیاردار باید با روشی مناسب توسط کاربر صورت گیرد. در این مقاله، ‏سطحی از جنس مس را‎ ‎در نرم‌افزار ‏CST‏ شیاردار کرده و رهیافت مناسبی برای محاسبه‌ی ضریب الکترون ثانویه ‏ارائه می‌دهیم، نتایج محاسبه‌یِ این ضریب را با نتایج تئوری موجود از جمله مدل واگان مقایسه می‌کنیم. سپس ‏تغییرات نسبت ارتفاع به عرض شیارها را بر ضریب الکترون ثانویه مورد بررسی قرار می‌دهیم. ‏
کلیدواژه ها