استفاده از کد SRIM برای محاسبه آسیب ناشی از تابش گاما بر زخم پوش پلی کاپرو لاکتون

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
زخم پوش های مهندسی بافت به عنوان تجهیزات پزشکی نیاز به استریل کردن دارند. تابش گاما یکی از روش های رایج استریلیزاسیون است که باعث آسیب تابشی در مواد شده و خواص مکانیکی و فیزیکی مواد را دستخوش تغییر می کند. این مطالعه اثر استریلیزاسیون توسط تابش گاما بر زخم پوش پلی کاپرولاکتون(PCL) را با استفاده از روش شبیه‌سازی مبتنی بر کدMCNPX که اطلاعاتی در مورد اتم‌های بیرون افتاده اولیه یا PKAها که باعث آسیب می‌شوند را فراهم می کند، ارائه شده است. برنامه ای به نام GAMMATRACK برای دسترسی به اطلاعات PKA ها توسعه داده شده است. خروجی GAMMATRACK را می توان به عنوان ورودی برای کد SRIM جهت محاسبه میزان آسیب ناشی از تابش گاما بر روی هدف PCL استفاده کرد. نتایج بدست آمده نشان داد که آسیب جابجایی در ساختار به دلیل تک جای خالی ها به وجود آمده اند و با توجه به وجود PKAها ی کم انرژی و هدف کم ضخامت، ایجاد آبشار جابجایی منتفی است. تعداد کل PKAهای هیدروژن ، کربن و اکسیژن محاسبه شد و با توجه به اینکه تعداد PKAهای کربن های بیشتر از بقیه است، تشکیل پیوند قوی کربن - کربن و ایجاد شبکه های پلیمری سه بعدی مورد انتظار خواهد بود
کلیدواژه ها