مدل سازی قلب راکتور هسته ای بوشهر با استفاده از نرم افزار سیمولینک در حوزه زمان و بررسی اثرات سرعت حرکت میله های کنترل بر رفتار حالت گذرا

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
با توجه به پیچیدگی های راکتورهای هسته ای، مساله کنترل آنها در مدهای مختلف کاری آن حائز اهمیت است. یکی از راه‌های کنترل واکنش زنجیره‌ای و اعمال راکتیویته در قلب راکتور، جابجایی میله های کنترل است. نرخ جابجایی میله ها بر رفتار حالت گذرای راکتور تاثیرگذار است و باید بگونه ای باشد که راکتور از ناحیه ایمن خارج نشود و منجر به خاموشی ناخواسته راکتور نگردد. در تحقیق حاضر قلب راکتور بوشهر در نرم افزار سیمولینک و توسط معادلات سینتیک نقطه‌ای و مدل ترموهیدرولیکی در حوزه زمان مدلسازی گردیده است. پس از راستی آزمایی و اطمینان از صحت عملکرد مدل، سرعتهای مختلف میله های کنترل برای اینکه توان، راکتیویته و پریود راکتور در محدوده مجاز قرار گیرند و سیستم حفاظت راکتور وارد عمل نشود به مدل اعمال گردیدند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که حداکثر سرعت خروج میله کنترل به موقعیت اولیه میله بستگی دارد اما در حالتی که میله حداکثر ارزش را دارد، سرعت خروج به 1.5 سانتی متر بر ثانیه محدود می شود. در مقایسه با نتایج محاسبات قبلی که با خطی سازی مدل حول توان نامی راکتور در حوزه فرکانس بدست آمده بودند، نشان می دهد، حداکثر سرعت مجاز خروج میله های کنترل از قلب راکتور در محدوده پایین تری قرار دارد.
کلیدواژه ها