بررسی عددی جریان دوفازی در میکروکانال مارپیچ جهت جداسازی ایزوتوپی

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
میکروسیال، علم و تکنولوژی است که سیال را در حجم 9-10 تا 18-10 لیتر با استفاده از کانال‌هایی با ابعادی در مقیاس میکرو، مورد بررسی قرار می‌دهد. از مهم‌ترین کاربردهای این تکنولوژی، تجزیه و تحلیل جریان سیال است. فرایندهای جداسازی در دستگاه‌های میکروفلوئیدیکی در دو دهه گذشته مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. در بین فرایندهای جداسازی مختلف، استخراج مایع-مایع به طور ویژه از مزایایی چون مسافت نفوذ مولکولی پایین و سطح ویژه فصل مشترک بالا که منجر به انتقال جرم مؤثری در دستگاه‌های میکروفلوئیدیکی می‌شود، برخوردار است. در این پژوهش، شبیه سازی استخراج مایع-مایع و تکنولوژی میکروفلویدیک به عنوان روشی نوین در هم ادغام شده‌اند. جهت بررسی انتقال جرم در میکروکانال ابتدا باید هیدرودینامیک بررسی شود و الگوی جریان بدست آید. در این پژوهش با هدف ارزیابی امکان انجام شبیه‌سازی استخراج یون کلسیم، در سیستم میکروفلوئیدیک، الگوی جریان در میکروکانال مارپیچ بدست آورده شده است. همچنین توزیع های غلظت ها در میکرو کانال بر اساس الگوی جریان رسم شده است.
کلیدواژه ها