بهبود کنتراست تصاویر نوترون رادیوگرافی به دست آمده با کمک دستگاه IECF بر پایه بهینه سازی فاکتورهای هندسی مبتنی بر شبیه سازی MCNP

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
2عضو هیئت علمی پژوهشکده سوخت هسته ای
چکیده
رادیوگرافی نوترونی برای حل بسیاری از مسائل مربوط به بازرسی اجسامی که با دیگر روش‌های تست‌های غیر مخرب همچون رادیوگرافی با اشعه x و امواج فراصوتی امکان پذیر نیست، استفاده می شود. به خاطر اینکه این روش بر پایه تضعیف نوترون در باریکه موازی استوار است، هم پراکندگی و هم جذب نوترون در جسم باعث تغییر شدت باریکه و تاثیر در کنتراست تصاویر نوترون رادیوگرافی خواهد شد. دستگاه هم جوشی هسته‌ای به روش محصورسازی الکتروستاتیکی جرمی (IECF) به دلیل توانایی آن در تولید نوترون‌های سریع با شار بالا یک دستگاه عالی برای رادیوگرافی نوترونی است. در این مطالعه، ابتدا با کمک کد مونت کارلو MCNP فرآیند رادیوگرافی نوترونی شبیه-سازی شد سپس با توجه به نتایج بدست آمده از بهینه سازی پارامترهای هندسی، کنتراست تصاویر نوترون رادیوگرافی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که بهینه سازی پارامترهای هندسی سیستم رادیوگرافی مبتنی بر استفاده از دستگاه IECF، باعث انطباق خوب تصویر و شی نسبت به هم، کاهش محو شدگی در تصویر و نیز افزایش کنتراست می‌گردد. لذا بهترین کنتراست در فاصله بهینه شی-آشکارساز 50 سانتی متر و فاصله بهینه منبع-شی 150 سانتیمتری در نظر گرفته شد.
کلیدواژه ها