ارزیابی اثربخشی زیست شناختی نسبی پرتوهای ایکس کم­انرژی مورد­استفاده در پرتودرمانی حین عمل تومورهای پستان

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
گروه فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه حکیم سبزواری
چکیده
پرتودرمانی حین‌عمل تومورهای پستان توسط پرتوهای‌ایکس کم‌انرژی ساطع‌شده از ماشین اختصاصیINTRABEAM به‌همراه اپلیکاتورهای کروی مربوطه، به‌عنوان یکی از روش‌های موثر در درمان سرطان پستان می‌باشد. با توجه به ماهیت کم‌انرژی پرتوهای‌ایکس مورد‌استفاده در پرتودرمانی حین‌عمل سرطان پستان، ارزیابی اثربخشی زیست‌شناختی نسبی( RBE) پرتوهای‌ایکس ساطع‌شده ضروری است. بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان اثر زیست‌شناختی‌نسبی پرتوهای‌ایکس مورد‌استفاده در پرتودرمانی تومورهای پستان می‌باشد.
برای این منظور ابتدا طیف‌های الکترون‌های ثانوی حاصل از برهمکنش پرتو‌های‌ایکس گسیلی از اپلیکاتورهای کروی با قطر مختلف در بافت پستان توسط ابزار مونت‌کارلوی Geant4 مورد شبیه‌سازی قرار گرفتند. سپس طیف الکترون‌های ثانوی بدست‌آمده به‌‌عنوان ورودی به برنامه مونت‌کارلوی میکرودوزیمتریMCDS وارد شدند تا از این طریق شکست‌های حاصل از برخورد الکترون‌های ثانوی با مولکول DNA مورد‌‌بررسی قرار گیرند.
نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که افزایش قطر اپلیکاتور موجب افزایش میزان اثر بخشی زیست‌شناختی نسبی پرتوهای ایکس کم‌انرژی می‌شود. هم‌چنین مقادیر RBE بدست‌آمده به‌طور قابل ملاحظه‌ای بالاتر از واحد بودند. بنابراین افزایش میزان RBE از طریق افزایش قطر اپلیکاتورهای کروی می‌تواند میزان دوز تجویزی برای پرتودهی بستر پستان را تحت تاثیر قرار دهد (حدود 4/0 گری) که این امر باید توسط تیم پزشکی قبل از پرتودهی مدنظر قرار گیرد.
کلیدواژه ها