استفاده از دزیمترهای TLD در برآورد گامای محیطی ناشی از هسته­های پرتوزای موجود در خاک

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
چکیده
هسته‌های پرتوزا به صورت طبیعی و مصنوعی در آب، خاک، سنگ و هوا وجود دارند پس همه انسان ها در معرض تابش های هسته‌ای قرار دارند. اندازه‌گیری تابش زمینه طبیعی در ارزیابی میزان دزجذبی حائز اهمیت است. زیرا نتایج حاصل از این اندازه‌گیری می تواند به عنوان داده‌های پایه برای ارزیابی مقدار نسبی اثرات هسته های پرتوزای طبیعی و یا دست ساز بشر استفاده شوند. به دلیل اهمیت هسته‌های پرتوزای طبیعی، بررسی میزان دز ناشی از پرتودهی هسته‌های پرتوزای موجود در خاک به منظور برآوردی از میزان دزجذبی گامای محیطی در مناطق مختلف سودمند می‌باشد. زیرا در بعضی از مناطق تابش‌های زمینه نسبتا بالایی ناشی از تجمع برخی از هسته های پرتوزا در خاک مشاهده شده است. به این منظور در این مقاله سعی شده است تا برآوردی از میزان دزجذبی ناشی از گامای محیطی با استفاده از دزیمترهای حساس به پرتو گامای 100-TLD انجام شود.
هسته‌های پرتوزا به صورت طبیعی و مصنوعی در آب، خاک، سنگ و هوا وجود دارند پس همه انسان ها در معرض تابش های هسته‌ای قرار دارند. اندازه‌گیری تابش زمینه طبیعی در ارزیابی میزان دزجذبی حائز اهمیت است. زیرا نتایج حاصل از این اندازه‌گیری می تواند به عنوان داده‌های پایه برای ارزیابی مقدار نسبی اثرات هسته های پرتوزای طبیعی و یا دست ساز بشر استفاده شوند. به دلیل اهمیت هسته‌های پرتوزای طبیعی، بررسی میزان دز ناشی از پرتودهی هسته‌های پرتوزای موجود در خاک به منظور برآوردی از میزان دزجذبی گامای محیطی در مناطق مختلف سودمند می‌باشد.
کلیدواژه ها