محاسبات زیست محیطی انتقال 137Cs در گیاهان

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
برای حفظ سلامت انسان‌ها تخمین مقدار سزیم وارد شده به گیاهان خوراکی اهمیت دارد. هر روشی که بتواند تخمین سریعی از مقدار ماده سزیم پرتوزا به گیاه داشته باشد مورد توجه خواهد‌بود. یکی از روش‌های تعیین مقدار آلودگی گیاهان خوراکی محاسبه ضرایب انتقال می‌باشد. در این مقاله با حل معادلات چند بخشی به روش رانگ کوتای مرتبه 4، مقدار سزیم موجود در بخش‌های مختلف چند گیاه به دست آمده ‌است. این کار توسط شبیه‌سازی به کمک نرم‌افزار MATLAB و محاسبه ضرایب انتقال 137Cs در چند نوع گیاه با استفاده از مدل دو‌بخشی و سه-بخشی انجام شده‌ است.
برای حفظ سلامت انسان‌ها تخمین مقدار سزیم وارد شده به گیاهان خوراکی اهمیت دارد. هر روشی که بتواند تخمین سریعی از مقدار ماده سزیم پرتوزا به گیاه داشته باشد مورد توجه خواهد‌بود. یکی از روش‌های تعیین مقدار آلودگی گیاهان خوراکی محاسبه ضرایب انتقال می‌باشد. در این مقاله با حل معادلات چند بخشی به روش رانگ کوتای مرتبه 4، مقدار سزیم موجود در بخش‌های مختلف چند گیاه به دست آمده ‌است. این کار توسط شبیه‌سازی به کمک نرم‌افزار MATLAB و محاسبه ضرایب انتقال 137Cs در چند نوع گیاه با استفاده از مدل دو‌بخشی و سه-بخشی انجام شده‌ است.
کلیدواژه ها
موضوعات