توسعه الگوریتم جهت توموگرافی تابش های ایکس نرم در توکامک الوند

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته ای
چکیده
سامانه اندازه‌گیری تابش ایکس نرم یکی از ابزارهای تشخیصی اصلی توکامک در تحقیقات گداخت هسته‌ای است. مطالعه‌ی تابش‌های ایکس نرم پلاسمای توکامک اطلاعات ارزشمندی در ارتباط با ناپایداری‌ها، شکل و موقعیت پلاسما ارائه ‌می‌دهد. همچنین، یکی از کاربردهای اصلی این سامانه توموگرافی تابش‌های ایکس نرم ساطع شده از پلاسما است. این پژوهش به بررسی و تعیین روش توموگرافی مناسب جهت بازسازی تابش‌های ایکس نرم توکامک الوند اختصاص دارد. به این منظور سامانه ایکس نرم که متشکل از سه دوربین روزنه‌ای است در دریچه‌های تشخیصی توکامک الوند نصب می‌گردد. با در نظر گرفتن 3آرایه‌ی فتودیودی AXUV-16EL در ساخت سامانه، تعداد کانال‌های داده برداری 48 انتخاب گردید. الگوریتم توموگرافی مورد نظر برای حل مسئله، بر پایه‌ی روش منظم‌سازی توسعه یافت. با انتخاب مدل تابش گوسی به عنوان یکی از توزیع‌های تابش پرکاربرد در پلاسمای توکامک، بازسازی تصویر با روش مذکور انجام گرفت. محاسبه خطای بازسازی، به‌ازای گسسته‌سازی سطح مقطع تابش در ابعاد مختلف، بیانگر آن است که این روش از دقت و کارایی بالایی برخوردار است.
کلیدواژه ها
موضوعات