تعیین ضریب توزیع رادیونوکلئیدهای توریوم و اورانیوم در سنگ بستر پسماندگاه انارک با استفاده از روش آزمایشگاهی ناپیوسته

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
در این تحقیق، تعیین ضریب توزیع اوراینوم و توریوم در سنگ بستر پسماندگاه انارک به روش ناپیوسته انجام گرفت. براساس نتایج کیفی XRF، مطالعات ماکروسکوپی، میکروسکوپ نوری و آنالیز XRD کمی می‌‌توان نتیجه گرفت که سنگ مورد مطالعه یک ماسه سنگ رس‌دار (بیش از 30%) با نام کوارتز فلدسپاتیک گری‌وک می‌باشد. نتایج نشان داد که برای با افزایش اندازه ذرات، Kd کاهش می‌یابد و در اندازه ذرات بالاتر تقریباً ثابت می‌ماند. این امر به افزایش سطح ذرات به دلیل خرد شدن و در نتیجه افزایش سطح تماس یون ها با مکان های فعال جذب در سنگ بستر و در نتیجه افزایش Kd نسبت داده شد.K_d^int محاسبه شده برای سه غلظتmg/l) 10، 100 و 1000 (ازمحلول آبی توریوم و اورانیوم (آب زیرزمینی انارک) و سایز متوسط ذرات سنگ بستر خرد شده با ابعاد µ)100- mm 3/2( به ترتیبml/g) 11.72- 10.61- 4.20 (برای توریوم و ml/g) 6.81، 7.01و 2.53 (برای اورانیوم بدست آمد.
کلیدواژه ها