طراحی و ساخت سامانه تشخیص مغناطیسی توکامک الوند

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته ای
چکیده
پارامتر های اصلی در آزمایش های پلاسمای توکامک شامل جریان ها، میدان های الکتریکی و مغناطیسی در داخل و خارج از حجم پلاسما می باشد. جهت تحلیل تغییرات شکل در پلاسمای توکامک با استفاده از داده های تجربی، اندازه گیری های میدان مغناطیسی ضروری می‏ باشد. برای این کار از آرایه پروب مغناطیسی که سطح مقطع محفظه را در بر گرفته و هنگام جا به ‏جایی ستون پلاسما در ناحیه میدان مغناطیسی کم و زیاد، تغییرات میدان مغناطیسی متفاوتی را ثبت می‏ کند، استفاده می‏ شود. آرایه پروب‏ های مغناطیسی بر روی کمربندی از جنس مایلار ثابت شده و در نهایت، این آرایه های ساخته شده بر روی سطح مقطع توکامک الوند نصب و سامانه تشخیص مغناطیسی پلاسما طراحی و ساخته گردید.
پارامتر های اصلی در آزمایش های پلاسمای توکامک شامل جریان ها، میدان های الکتریکی و مغناطیسی در داخل و خارج از حجم پلاسما می باشد. جهت تحلیل تغییرات شکل در پلاسمای توکامک با استفاده از داده های تجربی، اندازه گیری های میدان مغناطیسی ضروری می‏ باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات