بررسی تغییرات خواص اپتیکی سوسوزن LiI در اثر برخورد شار نوترون راکتور تحقیقاتی تهران

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
دانشکده مهندسی هسته ای
چکیده
سوسوزن‌ها کاربردهای متنوعی مانند دزیمتری، طیف‌نگاری، رادیوگرافی و غیره در علوم هسته‌ای دارند. رادیوگرافی نوترونی یک روش تست غیر مخرب (NDT) است که در آن، در برخی موارد از سوسوزن LiI برای تشخیص نوترون استفاده می‌شود. این سوسوزن در یک سیستم NR همیشه در معرض پرتوهای نوترونی قرار دارد؛ این امر ممکن است، منجر به آسیب پرتویی آن ‌شود. یکی از مهمترین اثرات آسیب پرتویی بر روی مواد سوسوزن، جابجایی اتمی است که توسط انتقال انرژی از پرتو فرودی به شبکه کریستالی توصیف می‌شود. در این پژوهش، اثر نواقص نقطه‌ای حاصل از آسیب پرتویی ناشی از نوترون بر خواص اپتیکی این سوسوزن مورد استفاده در سیستم رادیوگرافی نوترونی راکتور تحقیقاتی تهران (TRR) مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا از ترکیب روش‌های مونت کارلو و مدل‌سازی اتمی استفاده شد. نتایج نشان داد که نواقص نقطه‌ای به ترتیب منجر به کاهش بیش از 10 و 22 درصدی ضریب شکست و بازتاب سوسوزن LiI در طول موج نوری می‌شود.
کلیدواژه ها