اثرات تنش خشکی بر خصوصیات فیزیک وشیمیایی و پخت دانه برخی ژنوتیپ های موتانت و ارقام مشهور برنج ایران

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
کیفیت دانه برنج نقش مهمی در تقاضا و پذیرش مصرف کنندگان دارد. هدف از این تحقیق، مطالعه خصوصیات فیزیکوشیمیایی و پخت 18 ژنوتیپ برنج ایرانی تحت شرایط تنش خشکی 35 روزه و نرمال بود. پس از بررسی تحمل به خشکی 18 ژنوتیپ در یک طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار، ویژگی های فیزیکوشیمیایی و پخت این ژنوتیپ ها در آزمایشگاه آنالیز غذایی مؤسسه تحقیقات برنج کشور، استان گیلان، رشت اندازه گیری شد. داده های تحقیقاتی با استفاده از نرم افزار SAS آنالیز شدند. اختلافات آماری قابل ملاحظه ای بین 18 ژنوتیپ در صفات مورد مطالعه در دو شرایط نرمال و تنش خشکی وجود داشت. با اعمال تنش خشکی، در همه ژنوتیپ های مورد مطالعه، سه صفت درصد تبدیل کل، درصد برنج سالم و طول برنج سالم بعد از پخت کاهش و درصد برنج شکسته بطور قابل ملاحظه ای افزایش یافت. اکثر لاین های متحمل به تنش خشکی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و پخت برتری در دو شرایط تنش خشکی و نرمال نسبت به چهار رقم بومی و اصلاحی مشهور نشان دادند. ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و پخت دانه 18 ژنوتیپ نشان داد که دو لاین امیدبخش موتانت متحمل به خشکیTM-B-7-1 و HM-250-E-1-1 گزینه های مناسبی برای آزمایشات نهایی ثبت رقم می باشند.
کلیدواژه ها
موضوعات