محاسبات تولید رادیونوکلئید ترانوستیک پلاتین-m195 از طریق پرتودهی هدف غنی شده در راکتور تحقیقاتی تهران

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
رادیوتراپی هدفمند توسط ساطع کننده های الکترون اوژه که قادر به القای شکست های DNA می باشند، یکی از هدف های جذاب در پرتودرمانی سیستمیک می باشد. از آنجاییکه ترکیبات پلاتین اصلی ترین عامل شیمی درمانی مورد استفاده در درمان بیماران سرطانی می باشد، ترکیب سیس پلاتین نشاندارشده با رادیونوکلید ترانوستیک پلاتین-195m می تواند ابزار مفیدی در رادیوتراپی هدفمند باشد. از میان رادیونوکلیدهای ساطع کننده الکترون اوژه، پلاتین-195m با نیمه عمر حدود 4 روز، بدلیل بازدهی تابش الکترون اوژه بالا و همچنین تابش اشعه گاما با انرژی مناسب جهت فعالیت های تصویربرداری یکی از امیدوارکننده‌ترین رادیونوکلیدها برای پرتودرمانی اوژه است.
در این پژوهش، محاسبات تولید رادیونوکلید پلاتین-m195 از طریق پرتودهی هدف های غنی شده پلاتین-194 و ایریدیوم-193 در راکتور تحقیقاتی تهران، توسط حل هم‌زمان معادله های دیفرانسیلی زنجیره های واپاشی انجام گردیده و ضمن محاسبه اکتیویته و اکتیویته ویژه، نتایج با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در مطالعات نشاندارسازی سیس-پلاتین با رادیونوکلید پلاتین-195m به کار گرفته شود.
کلیدواژه ها