مطالعه جذب توریم از محلول آبی با گرافن اکسید عامل دارشده در ستون بستر ثابت

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
در ایــن پژوهــش، توانایــی جذب توریم توســط جــاذب گرافن اکسید عاملدارشده درون ســتون بســتر ثابــت بررســی شــد. اثر پارامترهای دبی جریان (1 تا 10 میلی لیتر بر دقیقه)، ارتفاع بستر جاذب (2 تا 8 سانتی متر) و غلظت اولیه محلول (50 تا 500 میلی گرم بر لیتر) بر منحنی شکست بررسی گردید. با افزایش دبی و کاهش ارتفاع بستر جاذب، زمان شکست منحنی کاهش یافته و ستون زودتر اشباع می‌گردد. کاهــش در دبــی جریـان ورودی و افزایش ارتفاع بستر، از طریـق افزایـش زمـان اقامـت بـرای نفـوذ یـا برهـم کنـش بهتـر و دسترسـی بیشـتر بـه جایـگاه هـای اتصـال بـرای جذب یـون، موجـب بهبــود عملکــرد ســتون شــد. نتایــج نشــان داد کــه افزایــش غلظــت از 50 تــا 500 میلی گرم بر لیتر موجب کاهش زمان شکست منحنی می‌گردد. برازش داده‌های آزمایشگاهی با مدل توماس نشان داد که این مدل تطابق خوبی با داده‌ها دارد. نتایـج ایـن پژوهش نشـان داد کـه جـاذب گرافن اکسید عاملدارشده گزینــه‌ای مناســب بــرای جــذب توریم از محلــول هــای آبــی در حالـت پیوسـته است.
کلیدواژه ها