بررسی گرمایش پلاسمای چندیونی مغناطیده در برهم­کنش با پالس لیزری کوتاه پرشدت

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
در این مقاله، گرمایش لیزری پلاسمای چندیونی شامل الکترون، یون منفی سنگین، و پروتون در حضور یک میدان مغناطیسی محوری با استفاده از روش شبیه‌سازی ذره‌ای دوبعدی مطالعه شده است. بدین منظور تحول فضا-زمانی امواج پلاسمایی برانگیخته شده در اثر برهم کنش لیزر با پلاسمای مغناطیده و غیرمغناطیده بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد جذب انرژی لیزر در پلاسمای چندیونی با کاهش نسبت چگالی یون منفی به پروتون افزایش می‌یابد. علاوه‌براین، در حضور میدان مغناطیسی محوری نرخ جذب لیزر و در نتیجه گرمایش پلاسما افزایش بیشتری می‌یابد. دلیل این امر این است که با افزایش نسبت چگالی یون منفی سنگین به پروتون و همچنین افزایش شدت میدان مغناطیسی اعمال شده در راستای انتشار لیزر، زمان اختلاط فاز موج پلاسمایی برانگیخته‌شده کاهش یافته که موجب شکست موج می-شود و در نتیجه جذب انرژی لیزر افزایش می‌یابد. نتایج به‌دست‌آمده بر روی گرمایش پلاسمای چندیونی مغناطیده با محیط‌های آزمایشگاهی همجوشی و پدیده‌های اخترفیزیکی مرتبط می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات