تعیین پارامترهای سینتیک دزیمتر ترمولومینسانس (LiF:Mg;Ti) TLD-100 با استفاده از انرژی پرتو ایکس

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
گروه فیزیک هسته ای دانشکده علوم پایه دانشگاه کاشان
چکیده
یکی از مهم‌ترین دزیمترهای ترمولومینسانس،TLD-100 یا همان LiF:Mg;Ti است. محققان در پژوهش‌های خود نشان داده‌اند که دزیمتر LiF:Mg;Tiساخت کمپانی هارشا به دلیل حساسیت بسیار بالای آن برای اندازه‌گیری پرتوهای کم ‌انرژی بسیار مورد توجه می‌باشد. دزیمترهای ترمولومینسانس توسط چشمه‌ی ایکس با انرژی kV80 پرتودهی شدند. تعداد قله‌ها در منحنی درخشندگی دزیمترهای ترمولومینسانس TLD-100 و پارامتر‌های سینتیک مربوط به هر قله تعیین شدند. پارامترهای سینتیک به روش‌های افت هم‌دما، روش تندی‌های متعدد دمایی به‌‌دست آمدند. منحنی درخشندگی این بلورها شامل چهار قله‌ی هم‌پوش که از نظر دزیمتری از اهمیت زیادی برخوردارند در دماهای 387، 432، 463 و 484 کلوین برای انرژی kV80 به‌دست آمدند. هم‌چنین مرتبه سینتک قله‌های منحنی درخشندگی این دزیمتر با استفاده از روش افت هم‌دما در دو حالت سینتیک مرتبه اول و مرتبه عام تعیین و بررسی شد. روند تغییرات پارامترهای گیراندازی نظیر مرتبه سینتیک، انرژی فعال‌سازی، فاکتور فرکانس و نیمه عمر چهار قله بررسی شد و هر دو روش تطابق خوبی با یک‌دیگر داشتند.
کلیدواژه ها