بررسی طیف رسوب انرژی ناشی از برهمکنش الکترون های گریزان با محدود­کننده توکامک دماوند

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
از آغاز تحقیقات گداخت، حضور الکترون های گریزان برای توکامک ها با ایجاد مشکلات و آسیب هایی همراه بوده که آسیب های متعددی در ارتباط با آنها در دستگاه های مختلف گزارش شده است. اثر پرتو الکترونهای گریزان نه تنها باعث رسوب عظیم انرژی روی اجزای مقابل به پلاسما می گردد که خود باعث ایجاد ذوب شدگی، ترک خوردن و تبخیر مواد می گردد بلکه منجر به تولید فوتون و نوترون از طریق واکنش های هسته ای گاما و نوترون می شودبنابراین تحقیقات بر روی الکترون های گریزان و اثرات آنها بر روی مواد دیواره توکامک یکی از چالش‌هایی است که در دستگاه‌های توکامک خصوصاً توکامک-های بزرگ مانند ایتر با آن مواجه هستند. در این مقاله ما با استفاده از شبیه سازی، طیف رسوب انرژی حاصل از الکترون‌های گریزان بر روی لیمیتر توکامک دماوند و همچنین سهم هر یک از پدیده‌هایی که در اثر این برخورد، رخ می دهند را در رسوب انرژی الکترونها بر روی لیمیتر، بررسی نموده ایم. نتایج حاصل نشان داد که در میان برهمکنش‌های رخدادی در برخورد الکترونهای گریزان با دیواره لیمیتر، رسوب انرژی حاصل از فرآیند پراکندگی چندگانه، نقش اصلی را در پروفایل رسوب انرژی ایفا می کند.
کلیدواژه ها
موضوعات