آهنگ رُشد ناپایداری رایلی-تیلور مغناطیسی در پلاسمایی با توزیع چگالی توانی

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
چکیده
در این پژوهش، اثر میدان مغناطیسی خارجی ایستا و تابعیت توانی چگالی بر روی آهنگ رُشد ناپایداری رایلی-تیلور در پلاسمای چینه‌ای
______________________________________________________________________________________________________
تراکم‌ناپذیر و محصور بین دو صفحه‌ی z=0 و z=h به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. رابطه‌ی پاشندگی مسئله به کمک
______________________________________________________________________________________________________
خطی‌سازی معادلات MHD و با اِعمال شرایط مرزی مناسب استخراج شد. معادله‌ی پاشندگی تاثیر ترکیب هم‌زمان میدان‌های مغناطیسی
______________________________________________________________________________________________________
اُفقی و عمودی را بر روی آهنگ رُشد ناپایداری رایلی-تیلور به خوبی نشان می دهد. نتایج نشان می‌دهند که آهنگ رُشد ناپایداری به
______________________________________________________________________________________________________
مولفه‌های اُفقی و عمودی میدان مغناطیسی و همچنین پارامتر بی‌بُعد (لاندا اِستار) بستگی دارد. بیشینه‌ی ناپایداری در مقدار (لاندا اِستار
______________________________________________________________________________________________________
مساوی 0.5- ) رُخ می‌دهد. به منظور مدیریت آهنگ رُشد ناپایداری مشاهده می‌شود که ترکیب هم‌زمان میدان‌های مغناطیسی اُفقی و
______________________________________________________________________________________________________
عمودی، حالت پایدارتری را برای سیستم عرضه ‌می‌کند.
__________________________________________

کلید‌واژه‌ها: پلاسمای چینه‌ای، ناپایداری رایلی-تیلور مغناطیسی، چگالی توانی، معادلاتMHD، مدیریت آهنگ رُشد ناپایداری
کلیدواژه ها
موضوعات