شبیه سازی مبدل نانوسیم طلا برای آشکارسازهای یونیزان

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
از کاربردهای آشکارسازهای گازی می‌توان به کاربردهای تشخیصی در زمینه‌ی پزشکی اشاره کرد. به طور کلی تمرکز این مقاله بر روی بهینه سازی پارامترهای مبدل اشعه گاما به الکترون مربوط به نانوسیم است. به کمک ابزار شبیه سازی، بالاترین بازده کوانتمی توسط کد شبیه سازیGEANT4 با فیزیک لیست لیورمور تعیین گردید. با توجه به اینکه نانوساختارها نسبت سطح به حجم بالاتری دارند، با بهینه‌سازی ساختار آن، مبدل‌های نانوساختار در مقایسه با مبدل‌های بالک از بازده بالاتری برخوردار هستند. نتایج شبیه‌سازی نشان داد که در مبدل‌های با ابعاد کوچک، ضخامت باید تا حد امکان بزرگ باشد تا بازده کوانتمی افزایش یابد اما در مبدل های با ابعاد بزرگ، بیشترین بازده، زمانی حاصل می شود که از نانوسیم ها نیز بر روی مبدل استفاده شود. در نهایت با تشکیل منحنی‌های بازده کوانتمی، مشخص شده است که طول و قطر بهینه برای دستیابی به بالاترین بازده کوانتمی به ترتیب 9 میکرومتر و 300 نانومتر است.
کلیدواژه ها