بررسی تعادل مرز-ثابت در توکامک کروی

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1دانشگاه اصفهان، شرکت فناوریهای پیشرفته ایران
2شرکت فناوریهای پیشرفته ایران-تهران-ایران
چکیده
مطالعات انجام شده بیانگر آن است که توکامک‌‌ های کروی دارای ویژگی ‌های مطلوب یک نیروگاه همجوشی از جمله توانایی دستیابی به بتای بالا و ایجاد پایداری عمودی در پلاسما است. از طرفی، معادله‌ ی گراد شفرانف یکی از موفق‌ ترین ابزارهای توصیف تعادل پلاسمای توکامک (برای سیستم‌هایی با تقارن محوری) در چارچوب نظریه‌ی هیدرودینامیک مغناطیسی است. این معادله به صورت عددی و تحلیلی قابل حل می ‌باشد. در این گزارش به ‌منظور بررسی مسئله تعادل مرز ثابت از کد TASK استفاده شده است که به حل عددی معادله تعادل می‌ پردازد. به منظور راستی آزمایی کد مذکور ابتدا پارامترهای خروجی کد با داده های بدست آمده از کد SCENE مقایسه شد. در مرحله بعد تابع فشار و تابع جریان قطبی در سمت راست معادله‌ی گراد شفرانف به ازای پارامترهای پروفایل اولیه تنظیم گردید. در نهایت با تنظیم پارامترهای اصلی توکامک کروی هدف، نمایه ‌های تعادلی پلاسما شامل سطوح شار قطبی و چگالی جریان پلاسما بدست آمد.
کلیدواژه ها
موضوعات