مقایسه عملکرد CRY-018 و CRY-019 به‏عنوان دو سوسوزن نوین در اسپکت بالینی با میدان دید کوچک

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1دانشگاه گیلان، دانشکده علوم پایه، ساختمان فیزیک
2گروه فیزیک دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان
چکیده
انتخاب آشکارساز تابش در عملکرد دستگاه‏ های اسپکت از اهمیت به‎ سزایی برخوردار است. به ‏دلیل بهره ‏مندی اسپکت از کولیماسیون فیزیکی و به‏ سبب آن کاهش چشمگیر حساسیت دستگاه، استفاده از آشکارسازهای نوین ضروری است. در این مطالعه با مدل‏ سازی و شبیه‌ سازی مونت کارلوی GATE، عملکرد دو سوسوزن نوین CRY-018 و CRY-019 مورد بررسی قرار گرفته و نتایج با دو بلور رایج NaI(Tl) و CsI(Tl) مقایسه شده است. حساسیت، قدرت تفکیک مکانی و کسر پراکندگی برای همه سوسوزن‏ های مورد بحث محاسبه شدند. یافته‏ ها نشان می‌دهند که CRY-018 عملکردی تقریباً مشابه با NaI(Tl) دارد. در مقابل، CRY-019 در مقایسه با NaI(Tl) از %10 حساسیت بیشتر و در حدود %27 بهبود در قدرت تفکیک مکانی برخوردار است. همچنین، قدرت تفکیک مکانی در این سوسوزن برابر با 46/1 میلیمتر بود که %3/12 از CsI(Tl)، %39/27 از NaI(Tl) و %60/22 از CRY-018 بهتر است. بنابراین، می‏ توان اینگونه نتیجه گرفت که CRY-019 یک جایگزین نویدبخش برای سوسوزن‏ های مرسوم در اسپکت قلمداد می‏ شود که از قیمت مشابهی نیز برخوردار است.
کلیدواژه ها