مقایسه تعداد آبشار مخروطی نامتقارن بهینه 2-up, 1-down با آبشار مخروطی متقارن بهینه برای تولید سوخت یک نیروگاه قدرت در سال اول بار گذاری

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
در این تحقیق، عملکرد آبشارهای مخروطی متقارن و نامتقارن جهت تاًمین اورانیوم غنی‌شده برای تولید سوخت هسته‌ای برای اولین سیکل یک راکتور قدرت نوعی با غناهای متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. کدهای نرم‌افزاری STC-PSOA” و “ASTC-PSOA" به ترتیب برای بهینه‌سازی پارامترهای آبشارهای مخروطی متقارن و نامتقارن متناسب با تابع هدف حداکثر کردن نرخ جریان محصول آبشارها و ظرفیت غنی‌سازی سانتریفیوژ توسعه داده شده است. قیود در نظر گرفته شده برای این الگورتیم‌ غناهای اورانیوم مورد استفاده در سوخت راکتور قدرت در اولین سیکل (3.7% و 3.3%) و پسماند با غنای کمتر از 0.30% است. نتایج نشان می‌دهد که درصورت استفاده از آبشارهای مخروطی متقارن و نامتقارن امکان تولید محصولات غنی‌شده نیز با چیدمان واحد وجود دارد اما انجام عملیات رقیق‌سازی و اختلاط حسب مورد با اورانیوم طبیعی یا تهی‌شده امری اجتناب ناپذیر است. همچنین نتایج به‌دست آمده 58% کاهش تعداد آبشارهای مخروطی متقارن نسبت به آبشارهای مخروطی نامتقارن برای تولید سالانه اورانیوم غنی شده راکتور قدرت را نشان می‌دهد.
کلیدواژه ها