تثبیت پسماند پرتوزای تغلیظ شده نیروگاه هسته ای بوشهر در ماتریس شیشه

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
دانشگاه صنعتی شریف
چکیده
در این پژوهش، تثبیت پسماند پرتوزای تغلیظ شده نیروگاه هسته‌ای بوشهر با پرتوزایی سطح کم و متوسط در ماتریس شیشه بوروسیلیکات مورد بررسی قرار گرفت. تاثیر پارامترهای میزان بارگذاری پسماند (30-50 درصد وزنی) و دمای فرآیند ذوب (1050-1200 درجه سانتی‌گراد) بر فاکتور کاهش حجم و پایداری شیمیایی فرم‌های پسماند بررسی شد. مشخصه‌یابی فرم‌های پسماند تهیه شده توسط آنالیزهای XRD، SEM-EDX انجام گرفت. براساس نتایج بدست آمده با افزایش دما و میزان بارگذاری پسماند، دانسیته و فاکتور کاهش حجم پسماند افزایش پیدا می‌کند. بررسی‌ها نشان داد ترکیب شیشه‌ای حاوی 45 درصد وزنی پسماند و 55 درصد وزنی زئولیت تهیه شده در دمای 1150 درجه سانتی‌گراد بهترین شرایط برای تثبیت پسماند را فراهم می‌آورد. دانسیته و فاکتور کاهش حجم نسبی نمونه‌ی ساخته شده در شرایط بهینه به ترتیب برابر با 2/55 گرم بر سانتی مترمکعب و 78/82 % محاسبه شد. نرخ فروشویی بهنجارشده سزیم از این فرم پسماند به روش PCT برابر با g/m2.day 8/44×10-2 محاسبه شد.
کلیدواژه ها