بررسی فروشویی سزیم از فرم پسماند شیشه-سرامیک حاوی زئولیت مصرف شده

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
در این پژوهش فرم پسماند شیشه-سرامیک (GCM) به منظور تثبیت زئولیت‌های مصرف شده در فرآیند آمایش پسماند، تهیه شد. برای این منظور پسماند زئولیت کلینوپتیلولیت حاوی 58/14 درصد وزنی سزیم با پودر شیشه بوروسیلیکات ترکیب شده و تحت عملیات حرارتی قرار گرفت. تاثیر پارامترهای میزان بارگذاری پسماند (80-40 درصد وزنی) و دمای فرآیند آمایش حرارتی (850-650 درجه سانتی‌گراد) بر خواص فرم پسماند نهایی بررسی شد. مشخصه‌یابی فرم‌های پسماند با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آزمون فروشویی PCT انجام گرفت. براساس نتایج به دست آمده تغییرات قابل‌ توجهی در ریز ساختار فرم پسماند GCM در بارگذاری‌های مختلف پسماند، مشاهده شد. بررسی‌ها نشان داد فرم پسماند حاوی 60 درصد وزنی زئولیت تهیه شده در دمای 750 درجه سانتی‌گراد شرایط مطلوب جهت دستیابی به حداقل میزان فروشویی بهنجار شده سزیم 7-10× 7/38 گرم بر سانتی‌متر مربع بر روز فراهم می‌کند. براساس نتایج بدست آمده، کاربرد فرم پسماند شیشه-سرامیک برای تثبیت زئولیت‌های مصرف شده علاوه بر افزایش میزان بارگذاری پسماند منجر به تشکیل فرم پسماند مقاوم به فروشویی در دماهای عملیاتی بسیار پایین‌تر خواهد شد.
کلیدواژه ها