بررسی آزمایشگاهی اثر جت­های جریان سیال بر پدیده خوردگی شتاب­یافته ناشی از جریان (FAC)در یک اتصال سه راهی در یک نیروگاه اتمی

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه ایمنی نیروگاههای هسته ای، پدیده خوردگی در قطعات، تجهیزات و سیستم های لوله کشی نیروگاه می باشد. شرایط هیدرودینامیکی و جریان سیال درون لوله ها نرخ خوردگی و زوال آنها را بسیار متاثر می سازد. پدیده خوردگی شتاب یافته ناشی از جریان، باعث افزایش نرخ خوردگی و افزایش نرخ کاهش ضخامت لوله ها و محفظه ها از سمت داخل و محل عبور جریان، می شود. یکی از قطعات که بسیار در معرض پدیده خوردگی شتاب یافته ناشی از جریان قرار می گیرد اتصال سه راهی یا اتصال تی شکل است. در این پژوهش، با استفاده از تکنیک سرعت سنجی بر مبنای تصویربرداری ذرات، برای اولین بار در ایران، اثر جت های جریان سیال بر پدیده خوردگی شتاب یافته ناشی از جریان در یک اتصال سه راهی در یکی نیروگاه اتمی با ساخت تست لوپ آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است تا شرایط بهینه برای به حداقل رساندن رخداد پدیده مخرب FAC تعیین گردد.
کلیدواژه ها