بهره­گیری از روش ستونی در تعیین ضریب توزیع کبالت در خاک

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده کاربرد پرتوها
2پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
3پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
ضریب توزیع، یکی از پارامترهای مهم در تحلیل ایمنی به شمار می‌آید. این پارامتر جذب سطحی رادیونوکلیدها توسط خاک و مقدار انتقال داده شده‌‌ی آنها توسط آب را در نظر می‌گیرد. در این مطالعه، ضریب توزیع کبالت در خاک پسماندگاه انارک به عنوان تنها تاسیسات دفع نزدیک به سطح در کشور به روش ستونی تعیین گردید. برای این منظور از نمونه خاک آبرفت محل دفن پسماند در پسماندگاه انارک و نمونه آب موجود در ترانشه تحقیقاتی استفاده گردید. همچنین اثر عوامل ارتفاع خاک در ستون و غلظت کبالت در مقدار ضریب توزیع مورد بررسی قرار گرفت. مقدار میانگین ضریب توزیع کبالت در خاک انارک با استفاده از روش ستونی برابر با L/kg 80/1 محاسبه گردید. ضریب توزیع کبالت در خاک با افزایش غلظت کاهش یافت که این امر را می‌توان به اشباع شدن جایگاه‌های جذب موجود در خاک مرتبط دانست. الگوی منظمی از تغییرات ضریب توزیع با ارتفاع ستون مشاهده نشد.
کلیدواژه ها