کوپلینگ تجزیه و تحلیل نوترونی و ترموهیدرولیکی مجتمع سوخت داغ رآکتور پیشرفته آلفرد با استفاده از کد MCNPX و نرم افزار فرترن

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1هیئت علمی/مدیرکل دفتر ایمنی هسته ای سازمان انرژی اتمی
2هیئت علمی پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته ای سازمان انرژی اتمی
چکیده
در این تحقیق به تلفیق کدهای نوترونی و مدل ترموهیدرولیکی در مجتمع سوخت داغ رآکتور آلفرد پرداخته شده است. اهمیت کوپل به این دلیل است که پارامترهای ترموهیدرولیکی نظیر دماهای سوخت، خنک کننده و چگالی سیال خنک کننده بر روی پارامترهای نوترونی مانند توزیع توان و شرایط بحرانی رآکتور تأثیر می گذارد. با تغییر هر یک از پارامترهای ترموهیدرولیکی، اصول حاکم بر واکنش های نوترونی نیز تغییر می کند.همینطور با تغییر پارامترهای نوترونی این قضیه صادق است.برای راست آزمایی ، محاسبات نوترونیکی توزیع توان محوری نرمال شده برای مجتمع سوخت داغ را بدست آورده وپارامترهای ترموهیدرولیکی متناسب با آن را رسم می کنیم .با تغییر درتوزیع شار وتوان ، دمای خنک کننده، چگالی آن تغییر کرده و این فرایند به نوبه خود باعث تغییر در کند کنندگی سیال می شود.
برای تلفیق کدهای نوترونی با مدل ترموهیدرولیکی نوشته شده، در ابتدا هر یک از مجتمع های سوخت موجود در قلب رآکتور، توسط کد MCNPX مدل می شوند. در این پروژه، هر مجتمع سوخت را در راستای محوری به 10 بخش تقسیم کردیم، پس از محاسبات نوترونیکی در کد MCNPX مقادیر توزیع توان شعاعی و محوری را در بخش های مختلفی از هر مجتمع سوخت خواهیم داشت. همچنین، مقدار ضریب تکثیر موثر قلب نیز در این مرحله تعیین می شود. این خروجی ها باید شامل توان میانگین مجتمع سوخت و توزیع توان محوری باشد.
کلیدواژه ها