طراحی نمونه آزمایشگاهی ژنراتور Ho166Dy/166 به منظور تولید رادیونوکلید ترانوستیک Ho166 به صورت حامل آزاد (CF)

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1عضو هیئت علمی پژوهشکده سوخت هسته ای
2گروه پژوهشی جداسازی ایزوتوپی، پژوهشکده چرخه سوخت، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران-ایران
چکیده
یکی از مهم‌ترین و موثرترین رادیونوکلیدهای به‌کار رفته در رادیوایمونوتراپی سرطان (RIT) رادیونوکلید 166Ho است. رادیونوکلید هلمیوم-166 به سبب ویژگی های مطلوب همچون نیمه‌عمر کوتاه (26/8 ساعت)، گسیل ذرات بتا با انرژی میانگین keV 665/7، گسیل ذرات گاما با انرژی مناسب (6/7% ،keV80) جهت تصویربرداری و امکان تولید بالا با استفاده از یک راکتور با شار متوسط، در پزشکی هسته ای ترانوستیک مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این تحقیق، تولید 166Ho با استفاده از ژنراتور فرآیندی 166Dy/166Hoمی باشد. در این کار، ابتدا آزمایشات بهینه سازی پارامترهای جداسازی مانند غلظت شوینده، دما، سرعت شوینده، قطر ستون و مقدار جرم اولیه دیسپرسیوم برروی جداسازی دیسپرسیوم و هلمیوم مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس جداسازی دیسپرسیوم و هلمیوم با روش EXC در ژنراتور فرآیندی 166Dy/166Ho انجام شده و رادیونوکلید 166Ho در یک فرآیند سه مرحله ای از ستون دوشیده شد. نتایج نشان داد زمان بهینه دوشیدن ژنراتور 166Dy/166Ho برابر با 2/5 روز می باشد و بهره جداسازی میانگین 85% حاصل شده است. خلوص رادیونوکلیدی نمونه 166Ho تولید شده بیشتر از 99% می باشد و نشت دیسپرسیوم در نمونه نهایی ناچیز است.
کلیدواژه ها