اثرات پرتوفرآوری ترکیبی گاما و بسته‌بندی اتمسفر تغییر یافته بر ویژگی‌های تغذیه‌ای تره و جعفری تازه

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
گروه پژوهشی پرتوفراوری و دزیمتری پژوهشکده کاربرد پرتوها پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
سبزیجات منابع ریز مغذی‌ها برای سلامت انسان هستند. سبزیجات برگی تازه به‌دلیل فیزیولوژی پس از برداشت و رشد میکروارگانیسم‌ها محصولاتی با ماندگاری کوتاه و فسادپذیر (ضایعات برابر با 55-37٪ محصول) محسوب می‌شوند. پرتوفرآوری گاما و بسته‌بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) ایمنی و ماندگاری سبزیجات برگی تازه را افزایش می‌دهد. اثرات پرتودهی گاما در دُزهای kGy 0، 25/0، 5/0 و 1 تحت اتمسفرهای بسته بندی هوا، N2 و خلاء بر تره و جعفری تازه در روزهای 0، 3، 7 و 10 روز نگهداری در دمای C° 4 ارزیابی شد. خصوصیات تغذیه‌ای شامل محتوای فنول کل و اسید آسکوربیک (ویتامین C) در نمونه‌های پرتودهی شده با دُز kGy 5/0 در فضای بسته‌بندی N2 بهترین نتایج را پس از 10 روز نگهداری در دمای C° 4 نشان دادند. پرتودهی kGy 5/0 در فضای بسته‌بندی N2 به‌عنوان شرایط بهینه فرآوری و نگهداری برای تره و جعفری تازه تا 10 روز نگهداری در دمای C° 4 توصیه می‌شود.
کلیدواژه ها