ساخت نانوذرات دی اکسید قلع با ناخالصی یوروپیوم و بررسی خصوصیات دزیمتری آن

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
دانشکده فیزیک دانشگاه کاشان
چکیده
در این پژوهش، نانو ذرات دی‌اکسید قلع با ناخالصی یوروپیوم به روش هم‌رسوبی تهیه و مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی ساختار، اندازه و شکل ذرات از دستگاه پراکندگی اشعه ایکس(XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) استفاده شد. مقدار بهینه ناخالصی برای بیشینه پاسخ ترمولومینسانس نسبت به پرتوهای گاما چشمه 60Co، نیم مول درصد به‌دست آمد. سپس خصوصیات ترمولومینسانسی ذرات، شامل منحنی درخشش ترمولومینسانس مورد مطالعه قرار گرفت منحنی درخشش ترمولومینسانس به‌دست آمده، حاصل از پرتودهی گاما توسط برنامه کامپیوتری مبنی بر سینتیک عام تعیین شد. تعداد قله‌ها در منحنی تابش ترمولومینسانس و پارمترهای سینتیک مربوط به هر قله به‌ وسیله این برنامه تعیین شد. این پارامترها شامل مرتبه سینتیک و انرژی فعال سازی بودند. دو قله همپوش در دماهای 388 و 450 کلوین در منحنی درخشش ترمولومینسانس این نانو ذره مشاهده شد. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهند که نانو ذره ساخته شده دارای شرایط مناسبی برای استفاده در دزیمتری سطح دز بالا هستند.
کلیدواژه ها