محاسبه ی نیمه عمر واپاشی آلفا ی هسته های با عدد جرمی فرد

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه رازی
چکیده
با استفاده از داده ها‌ی تجربی در دسترس، یک فرمول نیمه تجربی برای محاسبه‌ی لگاریتم نیمه عمر واپاشی آلفا هسته های زوج-فرد و فرد-زوج را بدست آورده ایم. برای بدست آوردن این فرمول از هشتاد و پنج هسته ی زوج-فرد و هفتاد و هشت هسته ی فرد-زوج استفاده کرده ایم. این فرمول، لگاریتم نیمه عمر واپاشی آلفا را بصورت تابعی از عدد اتمی هسته‌ی مادر، انرژی واپاشی و تکانه‌ی زاویه‌ای نتیجه می دهد. ریشه‌ی میانگین مربعات انحراف از نیمه عمرهای تجربی، برای هسته‌های زوج-فرد و فرد-زوج به ترتیب برابر با 6046/0 و 5481/0 هستند. نتایج بدست آمده از این فرمول را با شش فرمول دیگر بصورت قانون جهانی واپاشی، رویر، ویولا، برون اصلاح شده، AKRA و MQYZR مقایسه کرده ایم. این مقایسه نشان می دهد ریشه میانگین مربعات انحراف از مقادیر تجربی بدست آمده با این فرمول، نسبت به دیگر فرمول های ارائه شده دارای کمترین مقدار می باشد.
کلمات کلیدی: واپاشی آلفا، نیمه عمر، هسته ی زوج-فرد، هسته ی فرد- زوج
کلیدواژه ها