آشکارساز مبتنی بر ربات بدون سرنشین هوایی جهت کشف چشمه رادیواکتیو (مدل سازی و تجربی)

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
این مطالعه یک سامانه پایشگر هوایی رباتیک را معرفی می کند که یک متشکل از یک پهپاد عمود پرواز شش روتور، کریستال سوسوزن NaI کوپل شده بر روی لامپ تقویت کننده نوری (PMT) و تجهیزات داده برداری و انتقال برخط داده‌ها می باشد. هدف این تحقیق، بررسی قابلیت و ظرفیتهای این سامانه در کشف چشمه پرتوزای رادیواکتیو خارج از کنترل می باشد. این مطالعه دارای دو بخش شبیه‌سازی و آزمایشهای تجربی سناریو می باشد. ابتدا، یک سناریوی فرضی با استفاده از کد مونت کارلوی MCNPX مدل‌سازی شد. سناریوی مدلسازی شده برای یک زمین فوتبال به ابعاد 25×50 متر مربع که در آن یک چشمه رادیواکتیو جاسازی شده بود انجام شد. سپس سناریوی مدلسازی شده در شرایط واقعی توسط یک چشمه گسیلنده پرتوی گاما انجام شد. نتایج تجربی و مدلسازی با یکدیگر مقایسه شدند که خروجی آنها تطابق بسیار خوبی را با یکدیگر نشان دادند. همچنین نتایج شبیه سازی و تجربی نشان دادند که این سامانه پایشگر قادر است چشمه‌ نقطه‌ای Cs-137 با فعالیت 100 میکروکوری را تا ارتفاع 2.5 متری کشف نماید.
کلیدواژه ها