تعیین نیروی درگ با استفاده از شبیه­سازی عددی اسکوپ درون روتور سانتریفیوژ

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای،پژوهشکده چرخه سوخت،گروه جداسازی ایزوتوپی
چکیده
یکی از اجزای تاثیرگذار بر حداکثر میزان غنی‌سازی سانتریفیوژ، اسکوپ پسماند می باشد. در مقاله حاضر، شبیه سازی عددی جریان گاز اطراف اسکوپ پسماند در حالت دو بعدی به روشی جدید انجام می‌گیرد. در اینجا یک اسکوپ با سطح مقطع دایره به قطر 7 میلی متر و یک اسکوپ ایرفویلی به ابعاد 9×5 در نظر گرفته شد که هدف رسیدن به نیروی درگ 7000 دین می‌باشد. نتایج نشان داد شکل ایرفویلی نسبت به شکل دایره نیروی درگ کمتری دارد و برای رسیدن به نیروی درگ حاضر باید سر اسکوپ ایرفویلی در فاصله 10 میلی متری از دیواره قرار گیرد. با به کارگیری این روش، بدون انجام شبیه‌سازی سه بعدی که دارای پیچیدگی‌ها و زمان محاسباتی زیاد است، نیروی درگ محاسبه می شود.

یکی از اجزای تاثیرگذار بر حداکثر میزان غنی‌سازی سانتریفیوژ، اسکوپ پسماند می باشد. در مقاله حاضر، شبیه سازی عددی جریان گاز اطراف اسکوپ پسماند در حالت دو بعدی به روشی جدید انجام می‌گیرد. در اینجا یک اسکوپ با سطح مقطع دایره به قطر 7 میلی متر و یک اسکوپ ایرفویلی به ابعاد 9×5 در نظر گرفته شد که هدف رسیدن به نیروی درگ 7000 دین می‌باشد. نتایج نشان داد شکل ایرفویلی نسبت به شکل دایره نیروی درگ کمتری دارد و برای رسیدن به نیروی درگ حاضر باید سر اسکوپ ایرفویلی در فاصله 10 میلی متری از دیواره قرار گیرد. با به کارگیری این روش، بدون انجام شبیه‌سازی سه بعدی که دارای پیچیدگی‌ها و زمان محاسباتی زیاد است، نیروی درگ محاسبه می شود.
کلیدواژه ها