بررسی اثر رادن موجود در هوای شهر تهران بر بافت مو با استفاده از کد MCNPX

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
گروه مهندسی هسته ای ، دانشکده علوم و فناوری های نوین ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان ، کرمان ، ایران
چکیده
قسمت‌های بیرونی بدن انسان همواره در معرض تابش‌های محیطی مثل فعالیت آلفازای رادن و دختران آن وجود دارد. پوست و موی انسان بیشتر در معرض این تابش‌ها قرار می‌گیرند. ذرات آلفا در سه صورت می‌توانند بافت مو را تخریب کنند.1- ممکن است ذرات رادن روی آئروسل‌ها نشسته و بر سطح مو ته نشین شوند. 2- ممکن است ذرات آلفای ناشی از فعالیت رادیوم و دختران آن در بافت مو باشند. 3- به علت وجود رادن در هوا ذرات آلفای ناشی از فعالیت رادن و دختران آن به بافت مو برسند. در این تحقیق سعی شده است که میزان دز و تعداد رد پا در مو با استفاده از کد MCNPX برای حالتی که مو در هوای شهر تهران با غلظت رادن Bq/m3 104 در مدت 20 ساعت قرار داشته باشد محاسبه شود. نتایج نشان می‌دهد که در این مدتtrack/cm 65 در مو با عمق‌های بین μm 2 تا μm 43 ایجاد می‌شود. میزان آهنگ دز رادن و دختران آن در روکش، قشر و مغز مو با استفاده از تالی *f6برابر(mGy/h) 7/32، 4/29 و 48/4 و با استفاده از تالی *f8 32/7(mGy/h) ، 29/3 و 48/3 گزارش می‌شود که بین محاسبات دز با این دو تالی9/99 درصد همخوانی وجود دارد. همچنین طیف آلفای رادن و دختران آن در سطح روکش مو، قشرمو و مغز مو نیز محاسبه شده است.
کلیدواژه ها